لطفا برای عضویت در سامانه آموزش مداوم فایل زیر را دانلود و مطالعه نمائید.

 

راهنمای عضویت در سامانه آموزش مداوم جامعه پزشکی دانلود فایل