ردیف

 

نام بسته

 

دبیر بسته

اعضای کارگروه

1

اعتبار بخشی برنامه ­ها موسسات و بیمارستان­ های آموزشی

آقای داوود پشوتن سرور

آقای دکتر یوسفی، آقای دکتر محمد جواد محمدی، آقای دکتر حسین عفت پناه، آقای مهدی ترابی، آقای وحید احمدی پناه، خانم مرضیه صارمیان، خانم زیبا محمدی، خانم مهناز شریفی، خانم دکتر فاطمه دارابی، خانم معصومه نجفی ، خانم دکتر لیلا نجفی

2

ارتقای نظام ارزیابی آزمون ها

آقای وحید احمدی پناه مهرآبادی

آقای دکتر یوسفی، خانم سحر گراوندی،خانم مرضیه صارمیان، آقای دکتر محمدجواد محمدی، خانم دکتر لیلا نجفی، آقای دکتر حمید عادلی بهروز، خانم دکتر فاطمه دارابی، خانم مهناز شریفی، آقای داوود پشوتن  سرور، آقای مهدی ترابی

3

آموزش پاسخگو و عدالت محور

خانم مهناز شریفی

آقای دکتر یوسفی، خانم زیبا محمدی، آقای مهدی ترابی، خانم دکتر فاطمه دارابی، آقای وحید احمدی پناه مهرآبادی، آقای داوود پشوتن  سرور،خانم دکتر لیلا نجفی، آقای دکتر محمد جواد محمدی، خانم نرگس حیدری

4

ماموریت گرایی، ارتقای توانمندی دانشگاهها در بستر آمایش سرزمینی

خانم دکتر فاطمه دارابی

آقای دکتر یوسفی، آقای دکتر حسین عفت پناه، آقای دکتر  محمد جواد محمدی، خانم مهناز شریفی، آقای مهدی ترابی، آقای وحید احمدی پناه مهرآبادی، آقای داوود پشوتن  سرور، خانم دکتر لیلا نجفی، خانم مرضیه صارمیان

5

اعتلای اخلاق حرفه ای

خانم معصومه نجفی

آقای دکتر یوسفی، آقای داود پشوتن سرور، خانم سحر گراوندی، خانم دکتر فاطمه دارابی، آقای دکتر محمدی، آقای وحید احمدی پناه، خانم مرضیه صارمیان، خانم مهناز شریفی، خانم دکتر لیلا نجفی، آقای مهدی ترابی، خانم زیبا محمدی

6

توسعه آموزش مجازی

خانم مرضیه صارمیان

آقای دکتر یوسفی، خانم مهنازشریفی، آقای داود پشوتن سرور، خانم دکتر فاطمه دارابی، آقای وحید احمدی پناه، خانم مرضیه صارمیان، خانم دکتر لیلا نجفی، آقای مهدی ترابی، آقای دکتر محمدجواد محمدی

7

توسعه و ارتقای زیرساخت های آموزش علوم پزشکی

آقای مهدی ترابی

آقای دکتر یوسفی، آقای دکتر حسین عفت پناه، خانم دکتر فاطمه دارابی، خانم مهناز شریفی، آقای داود پشوتن سرور، خانم دکتر فاطمه دارابی، آقای وحید احمدی پناه، خانم مرضیه صارمیان، آقای دکتر حمید عادلی بهروز، خانم دکتر لیلا نجفی، آقای دکتر محمدجواد محمدی

8

توسعه راهبردی، هدفمند و ماموریت گرای برنامه های آموزش عالی سلامت

خانم معصومه نجفی

آقای دکتر یوسفی، خانم مرضیه صارمیان، خانم سحر گراوندی، آقای وحید احمدی پناه، آقای داود پشوتن سرور، خانم دکتر لیلا نجفی، آقای دکتر محمد جواد محمدی، خانم مهناز شریفی، آقای مهدی ترابی، خانم دکتر فاطمه دارابی

9

 

بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی

خانم دکتر لیلا نجفی

آقای دکتر یوسفی، خانم مهنازشریفی، آقای داود پشوتن سرور، خانم دکتر فاطمه دارابی، آقای وحید احمدی پناه، آقای دکتر حمید عادلی بهروز، خانم مرضیه صارمیان، خانم دکتر لیلا نجفی، آقای مهدی ترابی، آقای دکتر محمدجواد محمدی