مدیر مرکز

نام و نام خانوادگی: حمید رضا عادلی بهروز

تحصیلات: دکتری تخصصی بیولوژی تکوین (جنین شناسی سلولی)

سمت: معاون آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی

تلفن معاونت آموزشی :08133132015