کمیته ارزشیابی دانشجو

کمیته ارزشیابی استاد

کمیته مهارت های بالینی

دبیر: زیبا محمدی

اعضای کمیته:

دکتر فرید یوسفی

اکبر باوندپور

دکتر حسیت عفت پناه

وحید احمدی پناه مهرآبادی

دکتر فاطمه دارابی

دکتر لیلا نجفی

دبیر: مرضیه صارمیان

اعضای کمیته:

دکتر فرید یوسفی

دکتر محمد جواد محمدی

دکتر لیلا نجفی

سحر گراوندی

مهناز شریفی

دکتر فاطمه دارابی

 

دبیر: معصومه نجفی

اعضای کمیته:

دکتر فرید یوسفی

سحر گراوندی

محمد جواد محمدی

زهرا سطوتی

دکتر لیلا نجفی

مهدی ترابی

دکتر فاطمه دارابی

کمیته پژوهش در آموزش

کمیته طرح درس و برنامه ریزی

کمیته هدایت استعداد درخشان

دبیر: دکتر فاطمه دارابی

اعضای کمیته:

دکتر فرید یوسفی

مهناز شریفی

زیبا محمدی

سحر گراوندی

مهدی ترابی

دکتر محمد جواد محمدی

وحید احمدی پناه مهرآبادی

دکتر حسین عفت پناه

مرضیه صارمیان

دکتر لیلا نجفی

 

 

دبیر: مهناز شریفی

اعضای کمیته:

دکتر فرید یوسفی

دکتر محمد جواد محمدی

سحر گراوندی

زیبا محمدی

دکتر آرزو بزرگ امید

دکتر حسین عفت پناه

وحید احمدی پناه مهرآبادی

دکتر فاطمه دارابی

مرضیه صارمیان

مهدی ترابی

دکتر لیلا نجفی

 

دبیر: داود پشوتن

اعضای کمیته:

دکتر فرید یوسفی

سحر گراوندی

دکتر محمد جواد محمدی

زیبا محمدی

مهناز شریفی

مهدی ترابی

دکتر فاطمه دارابی

دکتر لیلا نجفی