معرفی مسئول

 

نام و نام خانوادگی: مرضیه صارمیان

تحصیلات: کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت

سمت: مسئول مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی