معرفی مسئول واحد

 

نام و نام خانوادگی: مهدی بسطامی
مدرک تحصیلی: کارشناس هوشبری
سمت: مسئول فوریتهای پزشکی اسدآباد

فکس: 33122766-081

 رزومه کاری: 

  1. ورود به سازمان اورژانس درسال 1385 درمرکز اورژانس شاهین شهر اصفهان
  2. استخدام در اورژانس پیش بیمارستانی اسدآباد در سال 1386
  3.  سرپرستار بخش اورژانس بیمارستان قائم (عج) اسدآباد در تیرماه 1387 لغایت اردیبهشت 1388
  4.  مسئول منطقه فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی شهرستان اسدآباد در اردیبهشت 1388 لغایت دی ماه1391 
  5. انتصاب مجدد به عنوان مسئول منطقه فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی شهرستان اسدآباد در تیرماه1393 لغایت اسفند1396
  6. مدیر بیمارستان قائم(عج)اسدآباد  از اسفند ماه 1396 لغایت شهریور1399
  7. انتصاب به عنوان سرپرست اداره حوادث و اورژانس پیش بیمارستانی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد