معرفی مسئول واحد

نام و نام خانوادگی: اميرقبادي
مدرک تحصیلی: کارشناس فوريتهاي پزشكي
سمت: مسئول فوریتهای پزشکی اسدآباد

فکس: 33122766-081