واحد آموزش

علی اکبر زارعی

مسئول آموزش اورژانس پیش بیمارستانی