یوسف بسطامی

کارشناس فوریت های پزشکی

مسئول هماهنگی فوریت های پیش بیمارستانی