نظارت و ارزیابی 

حامد جلیلی

کارشناس فوریت های پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی همدان