پیشگیری از حوادث و ارتقا ایمنی

 

سعید میرزایی

 کارشناس فوریت های پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی همدان