رئیس اداره

نام و نام خانوادگی: معصومه عقیقی شریف

تحصیلات: لیسانس مدیریت خدمات بهداشتی