معرفی مدیریت

نام ونام خانوادگی: امید علی کریمی عزتیان

مدرک: کارشناس آزمایشگاه

سمت مورد تصدی: رئیس اداره امور آزمایشگاه ها

سوابق :

- پیام آور بهداشت  آزمایشگاه مرکز بهداشت  ازسال1377 تا1379

- مرکز بهداشتی درمانی روستایی قهورد سفلی شهرستان کبودراهنگ از سال 1381 تا1385

- مسئول آزمایشگاه مرکز بهداشت سال1385تا1386

- مسئول آزمایشگاه بیمارستان امیرالمومنین (ع) از سال 1386 تا1396

- کارشناس نظارت  بر امور آزمایشگاههای شبکه بهداشت ودرمان اسدآباد سال 1396