دوشنبه 8 آذر 1400 | Monday 29 November 2021

 

معرفی معاون اجرایی

 

نام و نام خانوادگی: رضا گودرز تله جردی

تحصیلات: کارشناس ارشد حشره شناسی پزشکی 

سمت: معاون اجرایی معاونت بهداشتی

سابقه خدمت: 15 سال سابقه کار در گروه پیشگیری از بیماری های معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت