معرفی معاون اجرایی

 

نام و نام خانوادگی: مصطفی انواری پیمان

تحصیلات: کارشناس ارشد حشره شناسی پزشکی ومبارزه با ناقلین

سمت: معاون اجرایی معاونت بهداشت و رئیس گروه پیشگیری از بیماریها (واگیر و غیر واگیر)

سابقه خدمت:

  • از سال 79 لغایت 84 بمدت 5 سال در واحد بهداشت محیط
  • از سال85 لغایت 90 بمدت 6 سال در واحد بیماریها تحت عنوان کارشناس
  • از سال 90 تا 97 بمدت 7 سال تحت عنوان رئیس گروه پیشگیری از بیماریها