دوشنبه 8 آذر 1400 | Monday 29 November 2021

 

معرفی معاون فنی

 

نام و نام خانوادگی:

تحصیلات: 

سمت: معاون فنی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت