معرفی معاون فنی

نام و نام خانوادگی: مهران طاهر

تحصیلات: کارشناسی ارشد حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

سمت: معاون فنی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت