نام و نام خانوادگی: فرید یوسفی

رشته تحصیلی: بیماری های عفونی و گرمسیری

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی

مرتبه علمی: استادیار

سمت مورد تصدی: سرپرست دانشکده