نام و نام خانوادگی: بهنام رضا مخصوصی

رشته تحصیلی: جراحی عمومی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی

مرتبه علمی: دانشیار

سمت مورد تصدی: رئیس دانشکده