به گزارش وبدا-اسدآباد، با حضور معاون آموزش، دکتر عادلی و دکتر محمدی، مدیر آموزش و با حضور مدیر فرهنگی و دانشجویی، خانم نظری و اعضای هیات علمی و کارشناس آموزش دانشکده،آقای باوند پور جلسه برنامه عملیاتی با محوریت بررسی برنامه عملیاتی در حوزه معاونت آموزش، تحقیقات و دانشجویی، فرهنگی برگزار گردید.

دراین جلسه توضیحاتی در مورد برنامه عملیاتی؛ اصطلاحات مهم حوزه های دانشکده در برنامه عملیاتی و فعالیت ها توسط مسئول پایش برنامه عملیاتی، خانم صارمیان ارائه گردید.
در پایان این جلسه از دبیران بسته ها و مدیریت دانشجویی و فرهنگی خواسته شد که فعالیتهای مربوط به حوزه خود را مشخص کرده تا برای برش دانشکده مورد بررسی قرار گیرند.

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران