در معاونت آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی تشکیل شد.

" برگزاری جلسه شورای آموزشی"

جلسه شورای آموزشی با حضور جناب آقای دکتر عادلی معاون محترم آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی و مدیر محترم آموزش سرکار خانم دکتر دارابی و دیگر اعضای شورا در معاونت آموزشی برگزار گردید.

بروز رسانی آئین نامه های آموزشی و پژوهشی از مهمترین مباحث مطرح شده در این جلسه بود.

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران