به همت معاونت آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی تشکیل شد:

" برگزاری جلسه شورای پژوهشی"

جلسه شورای پژوهشی با حضور معاون محترم آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی جناب آقای دکتر عادلی در معاونت آموزشی برگزار گردید.

در این جلسه که مدیر محترم آموزش سرکار خانم دکتر دارابی و دیگر اعضای شورا حضور داشتند در خصوص مسائل و مشکلات دانشجویان و همچنین تصویب آئین نامه های پژوهشی در رابطه با پرداخت پاداش مقالات و کنگره های اساتید و دانشجویان بحث و تبادل نظر صورت گرفت و مواردی به تصویب رسید.

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران