حضور سرکار خانمها دکتر دارابی و حیدری در بیستمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی ایران به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

شهریور ماه 98

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران