در معاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی برگزار گردید:

" جلسه معاون محترم آموزش با معاون محترم بهداشتی "

به ریاست آقای دکتر عادلی معاون محترم آموزش، تحقیقات و دانشجویی و فرهنگی و با حضور آقای دکتر نظری پویا معاون محترم بهداشتی و خانم دکتر دارابی مدیر آموزش و تحقیقات جلسه ای در معاونت آموزش برگزار گردید.

به گزارش پایگاه خبری مفدا - اسدآباد در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید : با همکاری و مشارکت معاونت محترم بهداشتی در جهت فعالیت های پژوهشی اقداماتی صورت گیرد.

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران