در معاونت آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی صورت گرفت:

" بازدید اعضای برد پرستاری از معاونت آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده"

به گزارش پایگاه خبری مفدا- اسدآباد، صبح امروز دکتر عشوندی از دانشگاه علوم پزشکی همدان و خانم دکتر طولابی از دانشگاه علوم پزشکی خرم آباد بعنوان اعضای برد پرستاری از قسمتهای مختلف معاونت آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده بازدید بعمل آوردند.

نشست با معاون آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی، بازدید از کتابخانه، بازدید از قسمتهای مختلف پراتیک، مدیریت آموزش، مدیریت فرهنگی دانشجویی، نشست با اعضای هیات علمی و نشست با دانشجویان و بازدید از قسمت های مختلف بیمارستان ، بخش هایی از برنامه اعضای برد پرستاری بود.

در پایان نیز جلسه ای با معاون توسعه، معاون آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی، اعضای هیئت علمی، رئیس بیمارستان و مسئول دفتر پرستاری صورت گرفت.

 

 

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران