گزارش تصویری از بازدید اعضای برد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت تاسیس رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی از دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

این بازدید توسط دکتر فردوسی و دکتر بارونی و با حضور دکتر عادلی معاون آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده و خانم دکتر دارابی سرپرست مدیریت آموزش و همچنین آقای مصطفی انواری سرپرست مدیریت فرهنگی دانشجویی صورت گرفت.

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران