بازدید جناب آقای دکتر مخصوصی رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد به اتفاق معاون محترم آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی جناب آقای دکتر عادلی و جناب آقای حسن کرمی پایدار رئیس دفتر حوزه ریاست از معاونت آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی 

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران