برگزاری جلسه شورای صنفی و شهرداران خوابگاه ها با مدیریت فرهنگی دانشجویی جناب آقای انواری و کارشناس امور فرهنگی جناب آقای قادری

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران