در معاونت آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده برگزار گردید:

" جلسه ترفیع پایه اعضای هیات علمی"

جلسه ترفیع پایه اعضای هیات علمی به ریاست دبیر کمیته ترفیع سرکار خانم دکتر دارابی، کارگزین دانشکده سرکار خانم ازقندی و کارشناس واحد EDC آقای ناوخاصی تشکیل گردید.

گفتنی است در این جلسه رزومه و مدارک اعضای هیئت علمی بر اساس آئین نامه مصوب در شورای آموزشی دانشکده مورد بررسی قرار گرفت.

 

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران