تشکیل جلسه آقای انواری مدیریت محترم فرهنگی دانشجویی و آقای قادری کارشناس محترم امور فرهنگی با اعضای شورای صنفی

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران