برگزاری سه شنبه های مهدوی در معاونت آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران