بازدید مدیر و کارشناس فرهنگی دانشجویی آقایان انواری و قادری به همراه مسئول واحد بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشکده آقای مهندس فرخشه از محل طبخ غذای دانشجویان

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران