در معاونت آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده تشکیل گردید:

"جلسه شورای پژوهشی"

جلسه شورای پژوهشی با حضور دبیر شورا خانم دکتر دارابی و اعضای این شورا در معاونت آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی برگزار گردید.

گفتنی است در این جلسه طرح های پژوهشی مورد بحث و بررسی اولیه قرار گرفت.

 

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران