بازدید شبانه مدیر و کارشناس فرهنگی دانشجویی از خوابگاه پسرانه حضرت رسول اکرم(ص) و واحد انتظامات معاونت آموزشی

در این بازدیدضمن گفتگو با دانشجویان مشکلات و نواقص موجود در خوابگاه احصاء گردیدو بر رفع هرچه سریع تر آن توسط پیمانکار خوابگاه تاکید شد.

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران