برگزاری جلسه توجیهی برنامه عملیاتی توسط آقای احمدی پناه کارشناس برنامه عملیاتی معاونت آموزشی

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران