برگزاری آزمون پایان دوره صلاحیت بالینی (فاینال) دانشجویان ترم آخر رشته پرستاری بصورت OSCE در

مرکز مهارت های بالینی معاونت آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی 

 

شایان ذکر است دکتر عادلی معاون آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی و دکتر دارابی مدیر آموزش و تحقیقات از نحوه برگزاری این آزمون بازدید بعمل آوردند.

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران