تجهیز و توسعه واحد پراتیک به همت معاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی

با همکاری واحد امور بالینی و بازدید مدیر آموزش و تحقیقات و گروه پرستاری از روند آماده سازی و ایستگاه بندی واحد پراتیک

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران