حضور آقای انواری مدیر دانشجویی فرهنگی دانشکده در نشست مدیران فرهنگی دانشگاههای علوم پزشکی

کشور 28 دیماه به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی ایران

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران