در معاونت آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی برگزار گردید:

" جلسه شورای پژوهشی"

جلسه شورای پژوهشی به ریاست دکتر عادلی معاون آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی و با حضور سایر اعضای این شورا تشکیل شد.

به گزارش پایگاه خبری مفدا - اسدآباددر این جلسه آیین نامه های شورای پژوهشی مورد بررسی قرار گرفت و پس از بحث و تبادل نظر به تصویب رسید. در پایان نیز مقرر گردید جلسه شورای پژوهشی هر دو هفته یکبار برگزار گردد.

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران