برگزاری امتحان آسکی دانشجویان ترم 5  رشته بهداشت عمومی

با همکاری واحد امور بالینی و استاد مربوطه خانم دکتر دارابی 

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران