برگزاری امتحان عملی انگل شناسی و میکروبیولوژی رشته های پرستاری و بهداشت عمومی

با همکاری واحد امور بالینی و استاد مربوطه سرکار خانم حیدری

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران