بازدید دکتر عسگری قائم مقام معاونت آموزشی وزارت از دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

دکتر عسگری قائم مقام معاونت آموزشی وزارت از دانشکده علوم پزشکی اسدآباد بازدید نمود.

به گزارش وبدا - اسدآباد این بازدید در راستای بسته های تحول سلامت و نشست با اعضای هیئت علمی دانشکده انجام گرفت.

 قائم مقام معاون آموزشی وزارت متبوع ضمن حضور در ستاد دانشکده با دکتر حیدری معاون توسعه، دکتر نظری پویا معاون بهداشتی، حسن کرمی پایدار رئیس دفتر حوزه ریاست و خانم دکتر دارابی مدیر آموزش و تحقیقات دیدار نمود.

وی ضمن حضور در بیمارستان از محل پد بالگرد و محل استقرار MRI بازدید به عمل آورد سپس از قسمت های مختلف معاونت آموزشی از جمله : کلاسها، کتابخانه، پراتیک و ... بازدید نمود.

همچنین در ادامه بازدید دکتر عسگری از امکانات دانشکده، در محل سالن جلسات ستاد دانشکده جلسه ای با حضور وی و اعضای هیات علمی تشکیل گردید و در زمینه شرح فعالیت بسته های تحول سلامت و همچنین عملکرد دانشکده توسط خانم دکتر دارابی، توضیحاتی ارائه گردید.

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران