بازدید آقای انواری مدیر فرهنگی دانشجویی از خوابگاه پسرانه حضرت رسول اکرم(ص)

و بررسی نواقص و مشکلات موجود درخوابگاه

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران