به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه:

برگزاری اولین همایش منطقه ای همتا یاران سلامت روان ویژه دانشگاههای علوم پزشکی منطقه غرب

حضور آقای انواری مدیر فرهنگی دانشجویی و دانشجویان دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در این همایش

 

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران