برگزاری وبینار با عنوان" برنامه درسی پنهان" با حضور معاون آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی و اعضای هیات علمی دانشکده

توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی کرمانشاه در سایت معاونت آموزشی

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران