حضور سرکار خانم دکتر دارابی مدیر آموزش و تحقیقات در وبینار معاونین آموزشی

دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی کشور

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران