برگزاری ویدئو کنفرانس کمیته های دانشگاهی اپیدمیولوژی کرونا در

معاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران