برگزاری سلسله مباحث علمی به صورت ویدئو کنفرانس با حضور اساتید محترم دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در خصوص بیماری کوید 19

 و شرکت اعضای محترم هیات علمی در این ویدئو کنفرانس در سایت معاونت آموزشی 

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران