در معاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی برگزار گردید:

"سومین جلسه کمیته اپیدمیولوژیک معاونت آموزشی"

سومین جلسه کمیته اپیدمیولوژیک با حضور دبیر کمیته خانم دکتر دارابی و نمایندگان معاونت درمان و بهداشت آقایان جعفری و طاهر و مسئول برنامه عملیاتی دانشکده خانم زمانی و سایر اعضای کمیته برگزار گردید.

در این جلسه طرح های پژوهشی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر گردید که جهت داوری ارسال گردد.

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران