در معاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی برگزار شد:

 

" جلسه برنامه ریزی کارآموزی دانشجویان"

این جلسه با حضور خانم دکتر دارابی و آقای انواری مدیران آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی و اعضای هیات علمی و کارشناسان آموزش و امور بالینی برگزار گردید.

به گزارش پایگاه خبری مفدا_ اسدآباد در این جلسه پیرامون برنامه ریزی و نحوه برگزاری دوره های کارآموزی دانشجویان بحث و تبادل نظر صورت گرفت و تصمیماتی اتخاذ گردید.

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران