در معاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی برگزار گردید:

" جلسه شورای آموزشی"

در این جلسه که با حضور مدیر آموزش و تحقیقات و آقای کریمی کارشناس مسئول آموزش برگزار شد مسائل و مشکلات آموزشی دانشجویان از قبیل انصراف ، مرخصی، انتقالی و ... مطرح گردید و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی در این زمینه اتخاذ گردید.

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران