برگزاری کارگاه آمار مقدماتی و تحلیل آماری

با تدریس کارشناس محترم آمار دانشکده 

آقای احمدی پناه در سایت معاونت آموزشی

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران