برگزاری ویدئو کنفرانس شورای کلان منطقه 3 آمایشی کشور

با حضور آقای انواری و خانم دکتر دارابی، مدیران فرهنگی دانشجویی و آموزش و تحقیقات و آقای ناوخاصی مسئول EDC

در معاونت آموزشی دانشکده 

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران