برگزاری کارگاه " microsoft office " توسط واحد EDC در سایت معاونت آموزشی برای پرسنل بیمارستان قائم (عج) 

و حضور خانم دکتر سمائی معاون درمان در این کارگاه

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران