برگزاری کارگاه آموزشی ایجاد پرسشنامه الکترونیکی برای اعضای هیات علمی 

توسط خانم قاسمی مشرف، مسئول IT معاونت آموزشی

شایان ذکر است خانم قاسمی مشرف در این کارگاه تمامی نکات مورد نیاز در زمینه ایجاد پرسشنامه الکترونیکی را جهت اعضای محترم بیان نمودند.

 

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران